top of page

GEZINSWIJZER

Law..jpg
BIJZONDERE CURATOR IN JEUGDZAKEN

Spil Helpt staat geregistreerd bij de Rechtbank van Oost-Brabant

De bijzondere curator wordt benoemd door de rechter en vertegenwoordigt de minderjarige in een conflict met zijn of haar ouders of voogd. Zo’n conflict kan gaan over de opvoeding, de verzorging of het vermogen van de minderjarige. Het moet gaan om een wezenlijk conflict. Algemene opvoedkundige vragen kunnen geen aanleiding zijn tot de benoeming van een bijzondere curator. De bijzondere curator heeft in eerste instantie een bemiddelende rol. Dat betekent dat we eerst proberen om het conflict op te lossen door met elkaar te praten.

'Dat ik van mijn vader hou,

doet mijn moeder soms verdriet.

En dat ik van mijn moeder hou

dat weet mijn vader niet.

Zo draag ik mijn geheimen mee

en loop van hier naar daar.

Nog altijd hou ik van die twee,

die hielden van elkaar.

Uit 'Foto album'

Willem Wilmink

Confused child with broken paper family,
Judge gavel with Justice  lawyers having

WAT DOET EEN BIJZONDER CURATOR IN JEUGDZAKEN

De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen en om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen, waarin sprake is van een dusdanige conflictsituatie, kan bepalen dat een bijzondere curator moet worden ingezet. De bijzondere curator in Jeugdzaken treedt op vanwege een rechterlijke benoeming en vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in en buiten rechte. Na de benoeming door de rechter krijgt de bijzondere curator een duidelijk gekaderde taakomschrijving mee.


De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol ten aanzien van het conflict, neemt een overkoepelende visie in om vervolgens tot een advies te kunnen komen richting de rechter. De belangen van de minderjarige vormen hierbij steeds de belangrijkste overweging. 

De rechter kan uit eigen beweging (ambtshalve) een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van een minderjarige wenselijk acht. Een minderjarige kan echter ook zelf, bijvoorbeeld door een brief te sturen aan de rechter, om een bijzondere curator vragen. Ook belanghebbenden met een rechtstreeks belang, zoals de ouders, kunnen een verzoek indienen.

Van een wezenlijk conflict kan ook sprake zijn wanneer een kind door de vechtscheiding van zijn ouders in een ernstig loyaliteitsconflict belandt.

Er is onenigheid over de woonplaats en de omgangsregeling van het kind. Het kind woont bij zijn vader maar wil liever bij zijn moeder wonen.

Er is een machtiging tot uithuisplaatsing uitgesproken naar aanleiding van een Raadsonderzoek. De ouders willen dat een kind terug naar huis komt, maar het kind wil niet terug naar huis.

In zulke gevallen kan een bijzondere curator worden benoemd en advies uitbrengen omtrent het conflict tussen de belangen van het kind en diens gezaghebbende ouder(s) of voogd.
 

Algemene geschillen over de opvoeding zullen niet tot benoeming van een bijzondere curator leiden.

bottom of page