top of page

PRIVACY POLICY

Bewaartermijn

Spil Helpt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Spil Helpt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Password Security Privacy Protection Con
bottom of page